منشور اخلاقی، اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام

ادامه مطلب
| 1400/09/21

بیانیه حفظ حریم شخصی

ادامه مطلب
| 1399/05/20

راهبرد مشارکت مصوب

ادامه مطلب
| 1399/02/16

بیانیه توافق سطح خدمت

تارنمای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به امکانات ذیل مجهز می باشد و شما میتوانید به صورت تمام وقت از این امکانات استفاده نمایید.

ادامه مطلب
| 1396/01/01
سامانه پاسخگویی