لیست رایانامه(پست الکترونیک) مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان:

 

مرکز شماره 1 مشهد
markaz1@khrtvto.ir...................مرکز شماره 2 مشهدmarkaz2@khrtvto.ir 
مرکز شماره 3 مشهدmarkaz3@khrtvto.ir مرکز شماره 4 مشهدmarkaz4@khrtvto.ir 
مرکز شماره 5 مشهدmarkaz5@khrtvto.ir مرکز شماره 6 مشهدmarkaz6@khrtvto.ir 
مرکز غرب مشهدmarkazgharb@khrtvto.ir مرکز شماره 7 گناباد markaz7@khrtvto.ir 
مرکز شماره 8 تربت حیدریهmarkaz8@khrtvto.ir مرکز شماره 10 نیشابورmarkaz10@khrtvto.ir 
مرکز شماره 12 زبرخانmarkaz12@khrtvto.ir مرکز شماره 13 سبزوار markaz13@khrtvto.ir 
مرکز شماره 14 قوچانmarkaz14@khrtvto.ir مرکز شماره 15 جغتایmarkaz15@khrtvto.ir 
مرکز شماره 16 درگزmarkaz16@khrtvto.ir مرکز شماره 17 کاشمرmarkaz17@khrtvto.ir 
مرکز شماره 18 فیروزهmarkaz18@khrtvto.ir مرکز شماره 19 سرولایتmarkaz19@khrtvto.ir 
مرکز شماره 20 تربت جامmarkaz20@khrtvto.ir مرکز شماره 21 رشتخوارmarkaz21@khrtvto.ir 
مرکز شماره 22 بجستانmarkaz22@khrtvto.ir مرکز شماره 23  چنارانmarkaz23@khrtvto.ir 
مرکز شماره 24 سرخسmarkaz24@khrtvto.ir مرکز شماره 25 فریمانmarkaz25@khrtvto.ir 
مرکز شماره 26 کلاتmarkaz26@khrtvto.ir مرکز شماره 27 تایبادmarkaz27@khrtvto.ir 
مرکز شماره 28 بردسکنmarkaz28@khrtvto.ir مرکز شماره 29 خوافmarkaz29@khrtvto.ir 
مرکز باخرز markazbakharz@khrtvto.ir 

مرکز مه ولات

markazmahvelat@khrtvto.ir 
مرکز جوینmarkazjovein@khrtvto.ir مرکز خلیل آبادmarkazkhalilabad@khrtvto.ir 

 


 لیست رایانامه(پست الکترونیک) واحدهای ستادی:

اداره آموزشگاه های آزادazad@khrtvto.ir....اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزیamozesh.khrtvto.ir
اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ایsanjesh@khrtvto.ir اداره امور عمومی و پشتیبانیposhtibani@khrtvto.ir
اداره امور مالیmali@khrtvto.ir واحد حراستherasat@khrtvto.ir
واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایاتarzyabi@khrtvto.ir واحد پژوهشresearch@khrtvto.ir
روابط عمومیpr@khrtvto.ir واحد مسابقات
mosabeghat@khrtvto.ir

 سامانه پاسخگویی