بازید روسای اداره صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز به مناسبت هفته ملی مهارت
1396/05/07 تعداد بازدید: 1339
print
 بازید روسای اداره صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز به مناسبت هفته ملی مهارت

در حاشیه جلسه تبیین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرز مورخ 2/5/96 ، روسای اداره صنعت، معدن و تجارت  ، اتاق اصناف و اتحادیه ای صنفی شهرستان باخرز به مناسبت هفته ملی مهارت از کارگاههای مر کز بازدید  و در جریان روند فعالیتهای آموزشی مرکز قرار گرفتند و موافقت گردید جهت برگزاری دوره های مهارتی مورد نیاز اصناف شهرستان برنامه ریزی و اجرا گردد.

نظرات:

loader