1401/10/13 تعداد بازدید: 70
print
 باهدف توسعه آموزش های مهارتی صورت گرفت،

بازدید سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی ازکارگاههای آموزشی مراکزآموزش فنی وحرفه ای مشهد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، باهدف توسعه آموزش‌های مهارتی صورت گرفت،

بازدید سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی ازکارگاههای آموزشی مراکزآموزش فنی وحرفه ای مشهد.

ابوالفضل چمندی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی به همراه جمعی ازکارشناسان این حوزه استانداری خراسان رضوی، ضمن حضور دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ودیدار وگفتگو با مهندس افشین رحیمی مدیرکل این استان وباهدف توسعه آموزش‌های مهارتی، ازکارگاههای آموزش فنی وحرفه ای درمشهد بازدید بعمل‌ آوردند.

نظرات:

loader