نقشه فنی حرفه ای خراسان رضوی

 

آدرس: مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید قرنی
تلفن میز خدمت: 37287017 - 051
تلفن دبیرخانه: 37286024 - 051
تلفن نمابر دبیرخانه: 37286025 - 051
تلفن: 37003 - 051
رایانامه بر: info@khrtvto.ir
تارنما: http://khrtvto.ir
صندوق پستی: 9184993154
ساعات ارائه خدمت: همه روزه به جز ایام تعطیلی 15:00  - 8:00
روزهای پنجشنبه 14:00  -  8:00