شماره تلفن های مستقیم کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

اداره سنجش مهارت
آقای امیر طالبیان شریفرئیس اداره 37003290
آقای محمدرضا دوستی ترجمه،تمدید و تعویض گواهینامه و امور مرتبط با پورتال
37003273
 امور مرتبط با  اصناف37003273
خانم محمدرضایی معاون اداره37003278
خانم نساحت بانک سوال37003277
خانم گل زاده آزمون آنلاین37003278
خانم حیدریتایید لیست های آزمون و صدور گواهینامه37003278

 

اداره آموزشگاه های آزاد
آقای عبدالله جلیلی
رئیس اداره 37003280
خانم برادران حسینی هیات نظارت استان37003272
خانم پاک سرشت تاسیس آموزشگاه های خارج از کشور و نوع الف-ب-ج-د37003275
خانم اکبرنژاد صدور پروانه تاسیس37003266
خانم رزم فرسا تسهیلات و تربیت مربی37003269
خانم اکبرنژاد امور مرتبط با پورتال37003266

 

اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
آقای محمد کرامتی نسب
رئیس اداره 37003270
علیرضا داودی معاون اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی37003270
آقای رضا رمضانی مقدم کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به اتباع خارجی37003262
آقای سیدامین هاشمی شادمهری کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به پرسنل وظیفه نیروهای مسلح(پادگانها)37003261
آقای مهدی عارفخانی کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به آسیب دیدگان اجتماعی و دانشجویان37003261
آقای علی اصغر سعیدی کارشناس پژوهش و برنامه ریزی  و استاندارد نویسی37003282
آقای کاظم رفسنجانی کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به روستائیان وعشایر ومناطق محروم37003282
آقای حسین خمسه کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به زندانیان37003232
آقای جواد بینش مسئول آموزش درصنایع و صنوف و محیط کار واقعی37003232
آقای حامد قلی زاده کارشناس آموزش درصنایع و صنوف و محیط کار واقعی37003232
خانم واحدی کارشناس آموزش - درحوزه بیمه بیکاری و قراردادهای آموزشی و کاردانش37003263
خانم عمرانی کارشناس آموزش - در حوزه بازآموزی مربیان37003264
خانم شمشیری کارشناس مشاوره و هدایت شغلی 37003264

 

 

اداره امور مالی
آقای عباس رضایی
رئیس اداره 37003230
آقای عبدالرضا سجادیذیحساب37003221
آقای علیرضا کریمی عامل ذیحساب و مالی  مراکز مشهد37003229
آقای حسین عمرانی
 مسئول حقوق و دستمزد37003224
آقای محمدجواد فاطمی
 مسئول تنظیم حسابها37003246
آقای جواد صالح نیا
 مسئول رسیدگی اسناد 37003223
آقای محمدرضا میری
 مسئول اعتبارات تملک و اسناد خزانه37003223
آقای محمدرضا رضایی امین اموال استان 37003228
آقای محمدباقر دلاوری صدور حواله الکترونیک 37003227
آقای محمد وحیدی وصول درآمد استان 37003226
 خانم نصرالله زاده مسئول بیمه تامین اجتماعی و مربیان غیررسمی37003225
خانم یعقوب زاده مسئول حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی37003218
خانم صمدی مسئول تنظیم اسناد و سپرده های اشخاص37003246

 

اداره امور عمومی
آقای مهدی ملکی
رئیس اداره 37003240
آقای حسین توزندجانی
 کارپرداز37003247
آقای جلیل برومند
 امور واگذاری فضاهای مازاد و امور مامورسراها37003246
خانم ربانی
 سرپرست امور اداری37003241
خانم عبدالله پور کارشناس آموزش و ارزشیابی عملکرد کارکنان 37003242
خانم غلامی
 کارشناس حضور و غیاب 37003244
خانم ربانی مسئول امور رفاه و بیمه37003242
خانم فتحی سرپرست کارگزینی37003244
آقای حمید رزم گرکارگزین37003242
خانم عباسی کارگزین37003245
خانم سرادار کارشناس امور بازنشستگان37003245

 

سایر بخش ها
آقای علی پهلوان دفتر مدیر کل37003202
37003203
آقای رضا احمدزاده ثانی
 معاون اداری مالی37003220
خانم مشایخان
 معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی37003260
آقای فرشید براتی
 دفتر حقوقی37003212
آقای علی بنائیان
 دفتر فنی37003223
آقای محمد طالبیدفتر فناوری اطلاعات37003209
آقای عباس زحمتکشان
دفتر بسیج37003213
آقای علی هوشمنددفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات37003211
آقای عباس زحمتکشانمدیر حراست37286022
کارشناسان حراستدفتر حراست37003206
آقای عباس مهاجر بعددفتر مسابقات ملی مهارت37003204
37003208
خانم نوروزیکارشناس بودجه37003208
خانم صفدرزادهدبیرخانه اداره کل37003250
خانم صلاحی37003249
دورنگار37286025