معرفی مدیر کل

افشین رحیمی گل خندان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناس مهندسی برق گرایش قدرت

- کارشناس ارشد مهندسی معماری کامپیوتر

 

سوابق کاری:

- معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

- رئیس اداره سنجش وارزشیابی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

- معاون اداره سنجش وارزشیابی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

اطلاعات تماس:

تلفن : 37286020 - 051

دورنگار: 37286021 - 051